Увага!

Дні відкритих дверей - 23.03.2019, 20.04.2019, 18.05.2019


 

Загальні положення

1.1. Бібліотека є науковим, навчальним закладом, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід навчально-виховного процесу, наукових досліджень за профілем закладу.

1.2. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про бібліотеку і бібліотечну справу”, Указом Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти”, іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотек, Статутом вищого навчального закладу, а також цим Положенням.

1.3. Бібліотека закладу щороку звітує про свою діяльність на педагогічній Раді технікуму.

2. Завдання бібліотеки

2.1. Сприяє вихованню гармонійної, морально-досконалої і високоосвіченої особистості, фахівця свідомого громадянського обов’язку, відкритого до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.2. Пропагує та розкриває через книгу та інші документи зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.3. Забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, викладачів.

2.4. Формує бібліотечний фонд відповідно до економічного профілю.

2.5. Створює і забезпечує систематичне ведення довідково-бібліографічного апарату.

2.6. Прищеплює користувачам інформаційну культуру, любов до книги.

3. Основні функції бібліотеки

3.1. Здійснює диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів навчального закладу.

3.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент основними бібліотечними послугами.

3.3. Проводить соціологічні дослідження читацьких запитів з метою оптимального їх задоволення.

3.4. Використовує весь арсенал форм і методів індивідуальної, групової та масової роботи, зокрема дні інформації, виставки нових надходжень, тематичні виставки.

3.5. Готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди.

3.6. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок.

3.7. Здійснює роботу з пропаганди бібліотечних фондів, розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації.

3.8. Спільно з громадськими та викладачами навчального закладу проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути та інші масові заходи.

3.9. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій організацій книжкових виставок.

3.10. Здійснює роботу з пропаганди бібліотечних фондів, розповсюдження с. г. науково-технічних знань та інформації.

3.11. Формує бібліотечні форми згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури.

3.12. Оперативно виконує бібліотечне опрацювання документів, що надійшли до бібліотеки, веде облік фонду.

3.13. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек.

3.14. Систематично проводить заходи, спрямовані на збереження, реставрацію і консервацію документів, дотримання санітарно-гігієнічних норм збереження фонду.

3.15. Систематично виявляє непрофільні, застарілі зайводублетні документи.

3.16. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід.

3.17. Забезпечує підвищення професійного загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

3.18. Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів.

3.19. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід.

3.20. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне

забезпечення.

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор.

Директор навчального закладу:

- затверджує штати бібліотеки, категорію з оплати праці, приймає та звільняє з роботи її працівників;

- забезпечує бібліотеку необхідним службовим і виробничим приміщеннями;

- передбачає витрати на утримання бібліотеки та своєчасне комплектування її літературою на допомогу навчально-виховному процесу;

-  забезпечує збереження бібліотечного фонду інших матеріальних цінностей бібліотеки, утримання і ремонт приміщень та обладнання бібліотеки;

- затверджує “Положення про бібліотеку вищого навчального закладу”,

“Правила користування бібліотекою ”, плани і звіти про її роботу, інші документи, що стосуються діяльності бібліотеки;

- дає дозвіл на обслуговування користувачів з інших установ на договірних засадах, на введення платних послуг, продаж невикористаної літератури;

- завідувач бібліотеки призначається наказом директора навчального закладу;

- завідувач бібліотекою відповідає за роботу бібліотеки, видає розпорядження, які обов’язкові для всіх працівників;

- організовує діяльність колективу, планує роботу бібліотеки і звітує про її виконання, забезпечує підвищення фахової кваліфікації співробітників;

- несе відповідальність за діяльність бібліотеки, зберігання бібліотечного фонду та майна згідно з діючим законодавством України.

5. Бібліотека має право

5.1. Створювати громадські ради: інформаційно-бібліотечну, методичну з метою розвитку демократичних основ у рішенні основних питань, інформування співробітників про діяльність і можливості бібліотеки навчального закладу.

5.2. Залучати читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

5.3. Брати участь у роботі нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.4. Розробляти структуру та штатний розклад бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів і подавати директору на затвердження.

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Шепетівський коледж ПДАТУ

30400, м. Шепетівка, проспект Миру, 25

р/р 31250225103891 ДКСУ м. Київ

МФО 820172

код в ЄДРПОУ 34363226

ІПН 227696722096 Св-во № 31634895

т. (03840) 4-07-63

Зараз на сайті

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник