ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання Педагогічної ради

Шепетівського коледжу ПДАТУ

 25 травня 2017 року  протокол № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

 

Це положення регламентує порядок організації діяльності та основні функції апеляційної комісії Шепетівського коледжу ПДАТУ (далі апеляційна комісія).

Це положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  13.10.2016 року № 1236 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України" та Правил прийому до Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету в 2017 році (далі Правила прийому).

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які складали вступні випробування у Шепетівському коледжі ПДАТУ(далі – коледж) і розгляду в установлені строки апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційної оцінки. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому , Правил прийому та Положення про приймальну комісію Шепетівського коледжу ПДАТУ.

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується головою приймальної комісії коледжу.

1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії.

 

ІІ. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу не пізніше 1 березня.

2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід. До складу апеляційної комісії можуть входити вчителі системи загальної середньої освіти регіону, представники органів студентського самоврядування коледжу.

2.4. До складу апеляційної комісії входять:

- голова апеляційної комісії;

- члени апеляційної комісії.

2.5. Головою апеляційної комісії призначається один із голів циклових комісій коледжу, який не є членом предметних екзаменаційних комісій. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.6. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і членами комісії.

2.7. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до коледжу у поточному році.

2.8. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

3.1. Вступник має право ознайомитися з перевіреною роботою в день оголошення оцінки в присутності екзаменаторів і відповідального секретаря приймальної комісії з обов’язковою реєстрацією в «Журналі перегляду абітурієнтами перевіреної екзаменаційної роботи». Ознайомлення з перевіреною роботою зводиться до показу абітурієнту допущених помилок, але не є консультацією з приводу вірної відповіді.

Якщо вступник вважає, що екзаменаційна робота була оцінена не об’єктивно, він має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні.

3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.5. Апеляційна заява подається не пізніше 17.00 години в день оголошення екзаменаційної оцінки.

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не розглядаються.

 

IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного дня після її подання.

4.2.  Вступнику, який подав апеляційну заяву, в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції.

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера. Сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються. На засіданні апеляційної комісії може бути присутнім голова відповідної предметної комісії.

4.4. Під час розгляду апеляційної заяви апеляційною комісією встановлюються об’єктивність оцінювання відповідей заявника і правильність виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.5. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії.

4.6. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

4.7. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

 - «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

 - «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

 -«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

4.9. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

4.10. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі апеляційної комісії, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію на роботу вступника, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.11. Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.12. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.13. Протоколи засідань апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії поточного року.

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.

 

 

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                                                           А.Л. Вікоренко

Реквізити для оплати за навчання

Шепетівський коледж ПДАТУ

30400, м. Шепетівка, проспект Миру, 25

р/р 31250225103891 ДКСУ м. Київ

МФО 820172

код в ЄДРПОУ 34363226

ІПН 227696722096 Св-во № 31634895

т. (03840) 4-07-63

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник