071 Облік і оподаткування

(Бухгалтерський облік)

 

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

image002

термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація:  бухгалтер

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

-  головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт; 

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.

 

Випускник за спеціальністю  Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

 

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

image004·       - Бухгалтерський облік;

        - Фінансовий облік

        - Фінанси підприємства

·       - Податкова система;

·       - Гроші і кредит;

·       - Інформаційні системи і технології в обліку;

·       - Облік і звітність в бюджетних установах;

·       - Організація обліку на ПМБ;

·       - Економічний аналіз

        - Контроль і ревізія

        - Облік зовнішньоекономічної діяльності

 Повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

 

 

 


 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінанси і кредит)

 

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

 

image005термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

     Спеціаліст здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1. Фінансово-кредитна: розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна: інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

5. Страхова: робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна: економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури). 

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

·       - Бухгалтерський облік у комерційних банках;

image007        - Банківські операції

        - Фінанси підприємства

·       - Податкова система;

·       - Гроші і кредит;

·       - Інформаційні системи і технології у кредитно-фінансових установах;

·       - Страхування;

·       - Казначейська справа;

·       - Бюджетна система;

Обов’язки фінансиста:

   - надавати висновки з аналізу фінансових документів,

   - проводити операції з нерухомістю і цінними паперами,

   - складати фінансові кошториси і звіти,

   - займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

 Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну – за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність – за дотримання законності.

 

 

 


 

 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Інформаційна діяльність підприємства)

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

 

image008термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

кваліфікація: молодший спеціаліст  з   інформаційної   діяльності

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) - відповідь на вимогу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. Випускники цієї спеціаль­ності можуть опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управ­ління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.

Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) під час навчання отримують
      ЗНАННЯ:
      * з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності;
      * електронного документообігу;
      * з основ програмування;
      * щодо захисту інформації та нормативних документів у цій сфері;
      * з основ бухгалтерського обліку;
      * щодо особливості організації та функціонування ІТ-підрозділу на підприємстві;
      * електронної комерції та особливостей ведення бізнесу в Internet;
      ВМІННЯ:
      * працювати з інформацією: збір, обробка, аналіз;
      * складати бізнес-план підприємства;
Картинки по запросу бізнес
      * створювати та проводити презентації бізнес-проектів, ідей, програмних продуктів;
      * працювати з інформаційними системами та різним програмним забезпеченням;
      * досліджувати та аналізувати діяльність підприємства;
      * працювати з трудовими ресурсами та кадровою документацією;
      * висувати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства;
      * працювати з документами в системах електронного документообігу;
      * створювати та обслуговувати сайти.

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

·          · Планування та організація виробничої діяльності підприємства;
      · Інформаційний бізнес;
      · Інформаційна діяльність підприємства;
      · Електронна комерція;
      · Інформаційні системи і технології на підприємстві;
      · Офісні системи і електронний документообіг;
      · Інтернет-технології в інформаційній діяльності;
      · Захист інформації на підприємстві;
      · Основи алгоритмізації та програмування;
      · Нормативна база інформаційної діяльності підприємства.

image009

                                 Випускники можуть обіймати посади:

      * управляючого торгівельним підприємством;
      * приватного підприємця;
      * менеджера з продажів та Інтернет-продажів;
      * торгового агента;
      * фахівця з інформаційних технологій;
      * організатора діловодства;
      * мерчандайзера;
      * фахівця з ефективності підприємства;
      * антикризового менеджера;
      * державного службовця в органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва та торгівлі;
      * радника з торгово-економічних питань;
      * спеціаліста з прийому та обліку товарів тощо.
      Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства)  можуть продовжити навчання за скороченим терміном  в університетах:
               - Хмельницькому національному університеті
               - Подільському державному аграрно-технічному університеті
               - Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди        
               - Національному університеті “Львівська політехніка”
               - Рівненському державному гуманітарному університеті
               - Національному університеті водного господарства та природокористування 
     

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник