Щиро вітаємо Славецьку Ольгу Анатоліївну з визнанням її роботи у конкурсі.
  У номінації НАОЧНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПОСІБНИКИ, ІНТЕРАКТИВНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, АТЛАСИ робота Ольги Анатоліївни зайняла почесне ІІ місце.
    Бажаємо творчого натхнення, міцного здоров'я, миру та перемоги!
Дякуємо за Вашу творчу працю, бажаємо подальшого натхнення і професійного росту!
629

Детальніше: Оголошено результати Всеукраїнського конкурсу Педагогічний ОСКАР - 2024!

    У коледжі відбулися спортивні змагання зі стрітболу серед збірних команд І-ІІІ курсів.
   Змагання проходили у залік І-го етапу Спортивних ігор України серед студентів закладів фахової передвищої освіти. У змаганнях брали участь три команди: першого, другого і третього курсу. У запеклій боротьбі перемогу здобула команда І-курсу,
    ІІ-місце посіла команда ІІ курсу,
  третє місце за командою ІІІ курсу. Команда переможець та призери змагань нагороджені грамотами від адміністрації коледжу.
    ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ ЗМАГАНЬ!
622

Детальніше: Спортивні змагання зі  стрітболу 

       7 квітня відзначається Всесвітній День Здоров’я метою якого є:
- наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я,
- переконання до здорового способу життя.
     Світова спільнота визначає той факт, що якою б досконалою не була діагностика захворювань, зупинити зростання хронічних неепідемічних та інфекційних захворювань неможливо, якщо серйозно не займатись профілактикою хвороб, не формувати здоровий спосіб життя.
   Сьогодні активні бойові дії зміщують фокусування медичної допомоги на лікування травм, поранень, опіків та переломів, що призводить до меншої пріоритетності допомоги пацієнтам з захворюваннями туберкульозу, ВІЛ, діабету, серцево-судинними, які потребують невідкладного постійного лікування.
     Війна також ускладнила виявлення небезпечних хвороб на ранніх стадіях, такі як онкологічні та туберкульоз.
   Окрім того сьогодні майже у всіх українців підірване психічне здоров’я, адже щодня фіксуються нові випадки з виявлення психічного розладу.
   Одним із основних завдань сьогодення є створення хоча б мінімальних умов для збереження життя та здоров’я нації.
     Задля збереження та зміцнення власного здоров'я ми повинні:
1. Не забувати про профілактичні огляди.
2. Пам’ятати, що вакцинація рятує життя.
3. Відмовитись від куріння, уникання пасивного куріння
4. Не вживати алкоголь.
5. Дотримуватись здорового харчування.
6. Приділяти час фізичній активності.
7. Обмежувати свій час у гаджетах.
8. Відводити час для повноцінношо сну.
9. Щоденні прогулянки на повітрі.
10. Розмовляти та зустрічатись із позитивними людьми, частіше посміхатись.
    Дотримуючись цих простих правил ми подбаємо про себе та своє здоров'я!
     Тож ЦІНУЙМО СВОЄ ЗДОРОВ'Я ТА БЕРЕЖІМО СЕБЕ!
     НАБЛИЖАЄМО ПЕРЕМОГУ РАЗОМ!
620
621

     У вів­то­рок, 26 бе­рез­ня, у ВСП «Ше­пе­тівсь­кий фа­хо­вий ко­ледж ЗВО «По­діль­ський дер­жавний уні­вер­си­тет» від­бу­ло­ся рей­тин­го­ве го­ло­су­ван­ня чле­нів ко­лек­ти­ву з ви­бо­рів ди­рек­то­ра.

      У го­ло­су­ван­ні взя­ли участь пе­да­го­ги, ін­ші пра­ців­ни­ки зак­ла­ду ос­ві­ти та сту­ден­ти. Пре­тен­ден­тка на по­са­ду ди­рек­то­ра — Ва­лен­ти­на Дмит­рик, яка пра­цює в ко­лед­жі 28 ро­ків.

     Па­ні Ва­лен­ти­на вже очо­лю­ва­ла ко­ледж у по­пе­ред­ні ро­ки. Її бу­ло приз­на­че­но на по­са­ду у 2019 ро­ці тер­мі­ном на 5 ро­ків. Піс­ля за­вер­шення дії її кон­трак­ту — зно­ву про­це­ду­ра ви­бо­рів.

    Пред­став­ни­ком наг­ля­до­вої ра­ди від уні­вер­си­те­ту на ви­бо­рах був при­сут­ній ке­рів­ник від­ді­лу по ро­бо­ті зі струк­турни­ми під­розді­ла­ми, кан­ди­дат іс­то­рич­них на­ук Ми­ко­ла Ци­га­нюк.

     Май­же сто­від­сотко­во ко­лек­тив під­три­мав кан­ди­да­ту­ру. Від­по­від­но до ст. 42 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про фа­хо­ву пе­ред­ви­щу ос­ві­ту» рі­шен­ня, яке прий­ня­те ко­лек­ти­вом ко­лед­жу у по­даль­шо­му має бу­ти по­год­же­но вче­ною ра­дою ЗВО «По­діль­ський дер­жавний уні­вер­си­тет».

    І от сьогод­ні, 5 квіт­ня, на­ка­зом рек­то­ра уні­вер­си­те­ту Ва­лен­ти­ну Дмит­рик приз­на­че­но на по­са­ду ди­рек­то­ра ВСП «Ше­пе­тівсь­кий фа­хо­вий ко­ледж ЗВО «По­діль­ський дер­жавний уні­вер­си­тет».

     Ба­жа­ємо Вам, ша­нов­на па­ні Ва­лен­ти­но, міц­но­го здо­ров’я та впев­не­но­го ру­ху до ре­алі­за­ції усіх пос­тавле­них ці­лей.

619

   Навчальна практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи. Практика здійснюється з метою набуття практичних навиків майбутніх спеціалістів, щоб забезпечити належний рівень професійної підготовки. Практика забезпечує узагальнення та поглиблення вивченої фахової дисципліни, розуміння студентами особливостей застосування теоретичних положень у практичній діяльності, їх адаптацію до умов роботи на підприємстві.
      Протягом двох тижнів студенти третього курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проходили навчальну практику із дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» під керівництвом викладача Крижанівського А.О.
    Під час практики студенти навчились: працювати із сучасною програмою автоматизації облікових процесів, із програмою формування та подання звітності та програмою для розробки бізнес-планів та оцінки інвестиційних проектів.
      Навчальна практика була цікавою та змістовною.
612

Детальніше: Навчальна практика із дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»

Банківські реквізити

bank

Звіт директора 2022-2023 н.р.

zv

 

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

Погода

Погода

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес